ارسال کلمات کلیدی وب سایت

دقت داشته باشید تکمیل این فرم مخصوص مشتریان مجموعه آرمان وب میباشد.

 لطفا هر یک از کلمات کلیدی را به ترتیب اولویت در هر باکس وارد نمایید. کلمات اول از میزان اهمیت بیشتری برخوردار هستند.

  • محدودیت برای ارسال کلمات کلیدی ۴۰ مورد است اما دقت داشته باشید که گوگل به ده مورد اول توجه نشان میدهد.
  • کلمات را به صورت دو بخشی و یا سه بخشی ارسال نمایید. به عنوان مثال اگر فردی قصد دارد سایت خود را در زمینه فروش کامپیوتر و لپ تاپ بهینه سازی نماید قطعا کلمه دو بخشی "فروش کامپیوتر" از کلمه تک بخشی "کامپیوتر" و یا "فروش" مناسب تر است. معمولا کلمات تک بخشی بسیار عمومی هستند حال آنکه کلمات دو یا سه بخشی مفهوم دقیق تری دارند.
  • در قسمت Description و یا توضیح یک جمله معنی دار نهایتا در یک سطر وارد نمایید. این جمله بایستی معنی دار و در عین حال کوتاه باشد. (نهایتا بیست کلمه)

لطفا فرم زیر را با توجه به موارد ذکر شده بالا با دقت تکمیل و ارسال نمایید:

فرم ارسال کلمات کلیدی سایت

کاراکتر ورودی غیر مجاز است

ورودی غیرمعتبر

ورودی غیرمعتبر

کاراکتر ورودی غیر مجاز است

کاراکتر ورودی غیر مجاز است

کاراکتر ورودی غیر مجاز است

کاراکتر ورودی غیر مجاز است

کاراکتر ورودی غیر مجاز است

کاراکتر ورودی غیر مجاز است

کاراکتر ورودی غیر مجاز است

کاراکتر ورودی غیر مجاز است

کاراکتر ورودی غیر مجاز است

کاراکتر ورودی غیر مجاز است

کاراکتر ورودی غیر مجاز است

متن Description مورد نظر برای گوگل - این متن بایستی نهایتا یک سطر و حاوی مفهوم و معنی باشد
کاراکتر ورودی غیر مجاز است

Invalid Input